بدوید تا ببرید

درباره این مجموعه

در این مجموعه هدف این است که نوجوانان دریابند، برای رسیدن به مقصدی که خداوند همه ما را به آن فراخوانده است ، نیاز داریم که خود را در یک انضباط عمیق قرار دهیم .همچنین به بررسی چند انضباطی که به ما برای رسیدن به اهداف کمک میکند میپردازیم.

دروس