آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

یهوه رافا ( جلالت ملموس است در میان ما )Yahweh Se ManifestaráOasis Ministry

با مهرت سویم آمدی ( می خوانم شکر بهرت )

هرآنچه که تو می خواهیسرود افغان

جلال بر نامت ای صیاد دلهای پریشانصبا احمدزادگانفراز دولتخواه

اکنون در تو آزادم ( چه نیکوست در تو دارم نجات )وحید نوروزی

تو مرا می شناسیوحید نوروزی

ای روح خدا ( می خواهیم هر روزه از تو ما پر شویم )وحید نوروزی

شاه بودی تو انسان شدیگلسا نوروزیوحید نوروزی

تو را می خواهم بیشتر بشناسموحید نوروزی

تا زنده ام تو را خواهم ستودوحید نوروزی

ایمانی نو روحی نودریا

خدای تازه هادریا

ایمانم را مدد کندریا

ای ستمدیده و طوفان زدهآزاده تقی پور

به آن روزی ایمان داریم که ایران آزاد شودشمعون - ژیلبرت هوسپیان

عیسی را دوست دارم چون او مرا دوست داشتOh how I love Jesus

دوستت دارم عیسی ( سرود بخوانید )

برخیزیم بنا کنیمنیلوفر-اوژنی سرکیسیان

عیسی تویی نان و هم چشمه حیاتسرود عربیزنده یاد کشیش هایک هوسپیان

درون مرا تو شستشو کنوحید نوروزی

Pages