آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

چون بر چهره ات مینگرم

چون بنگرم بر صلیبت

چون ریزد باران روح تو

چنان محو تو بنشستم

چه مهیب است کارهای تو

چنانکه آهو

چون دائم سرود حمد خوانیم

چون روحش در من کار کند

چون روح تو از اعلا