آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

چون بر چهره‌ات مینگرمشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

چون بنگرم بر صلیبتشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

چون ریزد باران روح توشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

چنان محو تو بنشستمشاعر و آهنگساز : فراز دولتخواه

چه مهیب است کارهای توشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

چنانکه آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق داردبرگرفته از مزامیر ۴۲آهنگ اسپانیایی

چون دائم سرود حمد خوانیمشاعر: ناشناس

چون روحش در من کار کندترجمه ی سرود انگلیسی: When the spirit of the Lordکاری از:Fred Hammond& RFC - شعر فارسی: کشیش ادوارد هوسپیان

چون روی قدوست را بینم (ستایمت)ترجمه ی سرود انگلیسی When I look into your Holinessکاری از: Wayne & Cathy Perrin - ترجمه: مژده شیروانیان

چشمانم را بر می افرازمشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

چون روح تو از اعلیشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

چشمانم بگشا عیسی را ببینم / عیسی نامت چه زیباستترجمه از سرود انگلیسی: Open our eyes lord we want to see jesus

چون بر او می نگرمترجمه از سرود انگلیسیشعر فارسی: زنده یاد کشیش هایک هوسپیان