آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

چون بر چهره‌ات مینگرمشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

چون بنگرم بر صلیبتشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

چون ریزد باران روح توشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

چنان محو تو بنشستمشاعر و آهنگساز : فراز دولتخواه

چه مهیب است کارهای توشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

چنانکه آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق داردبرگرفته از مزامیر ۴۲آهنگ اسپانیایی

چون دائم سرود حمد خوانیم

چون روحش در من کار کندترجمه ی سرود انگلیسی When the spirit of the Lordکاری از Fred Hammond& RFC - شعر فارسی ( ادوارد هوسپیان )

چون روی قدوست را بینمترجمه ی سرود انگلیسی When I look into your Holinessترجمه : م.شیروانیان نویسندگان سرود : Wayne & Cathy Perrin

چشمان قلبم را بگشاترجمه ی سرود انگلیسی Open the eyes of my heart Lordکاری از Michael W.Smith

چشمانم را بر می افرازمشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

چون روح تو از اعلیشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

چشمانم بگشا عیسی را ببینم / عیسی نامت چه زیباستترجمه از سرود انگلیسی : Open our eyes

چون بر او می نگرمترجمه از سرود انگلیسی (شعر فارسی : هایک هوسپیان)