آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

برتر از شاهانAbove all powersMichael W.Smith

بر نامت جلال ( پدر دوستت داریم )Glorify thy name

آب را شراب کرده ای ( خدا عظیمتر )Our God (water you turned into wine)Chris Tomlin

برخیز وقت پرستش اوستCome now is the time to worshipBrian Doerksen

نگاهم به تو است عیسی ( در پی قدمهای تو )سرود ارمنیس.اندریاس

روح القدس بیاوحید نوروزی

بگذار قلبم معبد روح تو باشدزنده یاد بیتا آرمان

منجیم شفیعم مرا برخیزانیدی

خدای عشق و بی همتا و پاککوروش روحانیوحید نوروزی

ای عیسی منجیم خداوند بی همتاShout to the LordDarlene Zchech

پناهگاهم ماوایم ( هللویاه )دریا-وحید نوروزی

خداوند شبان من استآزادهآزاده-دریا-وحید نوروزی

شادی کنان سرودخوانانرویا

نام تو ( تا زنده ایم ستاییم تو را )پیمان مجتهدی

بشنو دعای قومتروزبه نجارنژاد

آزادی در نام توستIsn't the name of Jesus

نام او مهیب است ( خدای ما مهیب است در آسمان و زمین اوست )Awesome GodRich Mullins

نه مرگ و نه زندگیوحید نوروزی

نام مسیح پرجلال استسرود اسپانیایی

خدای ما تشنه ی توییمGod of agesFielding Benjamin David

Pages