آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشتSavior of the World : ترجمه سرودBen Cantelon : آهنگساز

آبی روان ساز شاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

آرامی دلهایی شاعر: میلاد رساییآهنگساز : روزبه نجارنژاد

آزادی در نام توستترجمه بندگردان سرود انگلیسی: Isn't the Name of Jesusکاری از Covenant Worship

آب را شراب کرده ایترجمه از سرود انگلیسی: Our God / Water You Turned Into Wineکاری از: Chris Tomlin

آسمان گوید جلال و شکوه عیسیترجمه سرود انگلیسی: All heaven declaresکاری از: Noel & Tricia Richards

آیید او را پرستیمJohn Francis WadeFranz Gruber

آه چه زیباست که شوند جمعشعر و آهنگ: زنده یاد کشیش رافی شاهوردیان

آغوشت محبتیستشعر و آهنگ : آراد طفلان