درخت زندگی

دربارهٔ این مجموعه

مجموعه کمک آموزشی درخت زندگی با این هدف طراحی شده است تا کودکان با میوه یا ثمره روح آشنا می شوند. آنها از کتاب غلاطیان باب ۵ آیات ۲۲ تا ۲۴ را مطالعه می کنند و یاد می گیرند که همه ما این ثمره روح را داریم آنها می آموزند که مخالف اینها چه چیزی است که در دنیای امروز با آن مواجه می شوند.

 

دروس