آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

دلی طاهر تو در منشرارهدریا

چون ریزد باران روح توروزبه نجارنژاد

چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )روزبه نجارنژاد

چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )روزبه نجارنژاد

تنها نیستم همیشه تو با منیحسین گرایی نژادوحید نوروزی

بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )سرود افغان

به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )وحید نوروزی

آنقدر خدا جهان را دوست داشتSavior of the worldBen Cantelon

Pages