آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

نهر پرستششاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

نیکوییت را لمس کردم ( تو نیکویی )شاعر: ناشناس

نام عیسی قدرتیست بی‌همتا (در نام عیسی قدرتیست بی همتا)There is Power in the Name of Jesus سرود ترجمهWill Reagan آهنگساز

نام عیساست ملجای ماترجمه ی سرود Name of Jesusکاری از Chris Tomlin

نام توست سلاحمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

نگاهم به توست هلاک نخواهم شدکاری از Ian Bruce Mcintosh / Jenn Louise Johnsonترجمه ی سرود God I look to you

نیازمشاعر و آهنگساز : دریا

نزد تو خم شویمترجمه سرود انگلیسی We Bow Lowکاری از Tim sheppard - Gateway Church

نترسمشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

نام مسیح پرجلال استترجمه ی سرود اسپانیایی

نه مرگ و نه زندگیشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

نام او مهیب استترجمه سرود انگلیسی: Awesome Godکاری از : Rich Mullins

نام توشعر و آهنگ : پیمان مجتهدی

نگاهم به تو است عیسیترجمه سرود ارمنیشعر فارسی: س.اندریاس

نام بی مانند عیسیترجمه سرود انگلیسی : what a beautiful nameکاری از : Hillsong

نبرد ما با جسم و خون نیستترجمه از ارمنیشعر: ناشناس

ناخدایم توییشعر و‌ آهنگ : هما