آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

شاهد هستمژیلبرت هوسپیان

منجی شایسته ای

ای برادر و خواهرم

ما همه متحدیم در مسیح یک هستیمBy our lovePeter Raymond Scholtes

پاک شدم با خون عیسی ( ای نهر پربها طاهر کردی مرا )Drenched in loveBethel Music-Daniel Bashta

بیایید باهم یکنفس یکصداسرود ارمنیزنده یاد کشیش ورویر آوانسیان

چون بر او می نگرم با اشک و آهسرود انگلیسیزنده یاد کشیش هایک هوسپیان

تو برای من تختت را رها کردیپیمان مجتهدی - سعید میریعقوبی

خداوند از راه فیضشسرود عربیزنده یاد کشیش هایک هوسپیان

نبرد ما با جسم و خون نیستسرود ارمنی

تنها امید برای ما مسیحاست

تقدیم نمایم خود را با حمد ( ضعیف گوید قوی هستم )Give thanksDon Moen

اکنون آزادم نما ( ای خالق این جهان )علیرضا سیدیانژیلبرت هوسپیان

از این دنیای مغموم و فانیسرود ارمنیجان مارکزنده یاد کشیش هایک هوسپیان

ای فرزندان نورسرود عربیزنده یاد کشیش هایک هوسپیان

آغوشت محبتیستآراد طفلان

آه چه زیباست که شوند جمعزنده یاد کشیش رافی شاهوردیان

کیست امید من ( ای مقدسین ای قوم خدا )زنده یاد کشیش ورویر آوانسیان

ای جان من خداوند را متبارک خوان تا ابدیلدا میرشکار - رضا وطن‌پرست

تا که نفس دارم تو را حمد می گویم ( چگونه شکرت کنم )سرود افغان

Pages