منابع آموزشی به کودکان

راهنمای تعلیم آموزه‌های کتاب‌مقدس به کودکان

دروسی که در این قسمت از سایت کلمه در اختیار شما گذاشته شده است، راهنمایی است برای تعلیم موضوعات مختلف از کتاب‌مقدس. بر حسب موضوعات مختلف، تعداد درس‌های هر مجموعه متغیر می‌باشد. تمام تلاش کسانی که در تهیه این دروس دخیل بوده‌اند این است تا با خلاقیت، فضایی شاد، متنوع و آموزنده برای بچه‌ها ایجاد کنند. این دروس به شکلی تهیه شده است تا هم معلمین کانون شادی و همچنین والدین بتوانند از آنها استفاده کنند...

درس هفتم: محبت غیر‌خواه (بخش اول)

در این درس که بخش اول از درس هفتم از این سری است نونهالان می‌آموزند که مــن بــه عنــوان ســفیر آگاپــه در هــر شــرایطی بایــد ســفیر صلـح و سـامتی باشـم. مـن بـا محبتـی کـه خودخـواه نیسـت و نفـع خـود را نمیطلبــد میتوانــم ایــن صلــح را ایجــاد کنــم. و همچنین اگــر امــروز ســرزمین پــارس بــه ســرزمینهای کوچکــی تقســیم شــده اســت بــه دلیــل خودمحوری‌هــا و عــدم یــک دلــی و قدرت‌طلبــی بــوده اســت. در کلام می‌خوانیــم کــه هیـچ کـس نفـع خـود را طلـب نکنـد بلکـه بـه دنبـال نفـع دیگـران باشـد. همچنیـن در کتـاب اول قرنتیـان ۱۳: ۵ می‌خوانیـم کـه هـر یـک از مـا بایـد محبتـی داشـته باشـیم کــه ســود خــود را نمی‌جویــد. مــا بــه عنــوان ســفیران آگاپــه بایــد همیشــه محبتــی داشـته باشـیم کـه دگرخـواه اسـت.

مجموعه‌های قبلی