منابع آموزشی به کودکان

راهنمای تعلیم آموزه‌های کتاب‌مقدس به کودکان

دروسی که در این قسمت از سایت کلمه در اختیار شما گذاشته شده است، راهنمایی است برای تعلیم موضوعات مختلف از کتاب‌مقدس. بر حسب موضوعات مختلف، تعداد درس‌های هر مجموعه متغیر می‌باشد. تمام تلاش کسانی که در تهیه این دروس دخیل بوده‌اند این است تا با خلاقیت، فضایی شاد، متنوع و آموزنده برای بچه‌ها ایجاد کنند. این دروس به شکلی تهیه شده است تا هم معلمین کانون شادی و همچنین والدین بتوانند از آنها استفاده کنند...

درس چهارم: محبت شاد

در این درس که درس چهارم از این مجموعه است. نونهال به عنوان سفیر آگاپه به سومین مأموریت خود می‌رود و در این مأموریت می‌آموزد که به عنوان سفیر بر اساس اول‌قرنتیان ۱۳: ۴  باید در هرجا محبت کند، محبتی که شاد است و خسود نیست. نونهال بر اساس داستان داوود می‌آموزد....

مجموعه‌های قبلی