خبر خوش

توضیحاتی راجع به این مجموعه

در این مشارکت خانوادگی با هم می‌آموزیم که چطور به عنوان یک عضو خانواده مسیحی خبر خوش انجیل را به دیگران برسانیم.

دروس