کلید ثمره آوردن در مسیح

توضیحاتی راجع به این مجموعه

در کلام خدا بارها تاکید شده، که خدا به ما گفته در من بمانید تا ثمر بیاورید. در مجموعه مشارکت هفتگی " کلید ثمر آوردن در مسیح "  کودکان می آموزند ماندن و بودن در مسیح به چه معنا است و چگونه می توانند در مسیح بمانند تا ثمرۀ نیکو بیاورند
 

دروس