خدمت به دیگران

درباره این مجموعه

عیسی مسیح  ما را تشویق به محبت کردن به یکدیگر می‌کند یکی از روش‌های محبت کردن که او به ما یاد داد خدمت به دیگران است. در مجموعه مشارکت خانوادگی " خدمت به دیگران " می‌خواهیم به فرزندانم خود آموزش دهیم که چطور می‌توانند در پادشاهی خداوند باعث برکت و بنای دیگران از طریق خدمت کردن بشوند.

در این سری