کلام خدا را در دل خود ذخیره کنید

توضیحاتی راجع به این مجموعه

در سفر زندگی هرچقدر کلام خدا را در دل خودمان ذخیره کنیم سفر ما با خدا ثمر بخش تر می شود.  در مجموعه مشارکت هفتگی  " کلام خدا را در دل خود ذخیره کنید" به اهمیت و یادگیری  کلام خدا و ثمرات آن در زندگیمان اشاره میشود.

دروس