کلیسا

توضیحاتی راجع به این مجموعه

امروزه خیلی از مردم فکر می کنند کلیسا یک ساختمان است. این تعریف از کلیسا بر اساس کتاب مقدس نیست. لغت "کلیسا" از یک لغت یونانی که معنی آن " اجتماع" یا "فراخوانده شدگان" می باشد، گرفته شده است.
در مجموعه " کلیسا"  فرزندانمان می‌آموزند که کلیسا چه مفهوم و جایگاهی در زندگی آنان دارد.

دروس