آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

صاحب غم هاسام خسروی

چشمانم بگشا عیسی را ببینم / عیسی نامت چه زیباستOpen our eyes lord we want to see Jesus

ای تو ما را پدر ای ابا ( دعا برای ایران )کاوه رفیعی

ای پدر ما در آسمان ( دعای ربانی )سرود انگلیسیزنده‌ یاد‌ کشیش‌ ورویر‌ آوانسیان

بشنو دعایمروزبه نجارنژاد

کلامت زنده و زرین و زیبادکتر مژده شیروانیانروزبه نجارنژاد

کلام تو برای پاهایم چراغ استروزبه نجارنژاد

با عشقش او با من استآرش بهزاد زاده

تو طرد شدی تا بخشیده شومYou are my king (amazing love)Billy Foote

تشنه ی مسح توام روح القدسروزبه نجارنژاد

این صدای بارانیستپیمان مجتهدی

خداوند نیکویی رحمتت تا به ابد استYou are goodIsrael Houghton

با من باش ( ای مالک جانم ای شاه و سلطانم )O the deep deep love of JesusSamuel Trevor Francis

روح القدس بهترین دوست مننیلوفر

باران آخر می خواهیمداوود طوماسسرود انگلیسی

یشوعاYeshuaJesus image

نام بی مانند عیسیWhat a beautiful nameBrooke Ligertwood Hillsong

چون روح تو از اعلیوحید نوروزی

گرچه انجیر شکوفه نیاوردسرود انگلیسی

تاج ( امید من بر شاهیست که )روزبه-پیمان-دریا-آرش-شروین-نیلوفر

Pages