راز خوشبختی

 مجموعــه کمــک آموزشــی " راز خوشــبختی " بــا ایــن هــدف طراحــی شــده اســت تــا کــودکان بــا خوشــابحال هــای عیســی آشــنا شــوند. آنهـا بـا مطالعـه کتـاب متـی بـاب ۵ آیـات ۳ _ ۱۰ کـه بـه موعظـه بـالای کـوه معـروف اسـت، هـر هفتـه یکـی از رازهـای خوشـبختی را یـاد مـی گیرنـد.

در این سری