رود نیل تا دریای سرخ

توضیحاتی راجع به این مجموعه

مجموعه کمک آموزشی " رود نیل تا دریای سرخ " با نگاه به زندگی موسی در کتاب خروج به  کودکان  آموزش میدهد  که خدا آنها را با هر وضعی انتخاب میکند و آنها از هر شرایطی عبور میدهد.  

دروس