آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

کارهایت ای خداGreat and Wonderful : ترجمه سرودBarbara Warner_Stuart Dauermann :شاعر و آهنگساز

کادوش ( قدوس ) ترجمه سرود عبری Kadosh

کسی نیست بجز تو خداوند در آسمان

کلیسا کلیساشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازدشاعر: ناشناس

کلامی گوشاعر و آهنگساز: ژیلبرت هوسپیان

کریسمس سفیدشاعر و آهنگساز : Irving Berlinترجمه از سرود انگلیسی White Christmas

کلمه جاودانیشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

کیست مانند او/زمین و آسمان پر از رحمت خداوندکیست مانند او ترجمه از سرود انگلیسی : who is like the Lordکاری از : Michael William Neale / Steve Merkel / Paul Robert Wilbur

کلام تو برای پاهایم چراغ استشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

کلامت زنده و زرین و زیباشاعر : دکتر مژده شیروانیانآهنگساز : روزبه نجارنژاد

کیست امید من ( ای مقدسین ای قوم خدا )شعر و آهنگ : زنده یاد کشیش ورویر آوانسیان