آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

کارهایت ای خداGreat and Wonderful : ترجمه سرود

کادوش ( قدوس ) ترجمه سرود عبری Kadosh

کسی نیست بجز تو خداوند در آسمان

کلیسا کلیساشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد

کیست مثل توشاعر و آهنگساز : دریا

کلامی گوکاری از : ژیلبرت هوسپیان

کریسمس سفیدشاعر و آهنگساز : Irving Berlinترجمه از سرود انگلیسی White Christmas

کلمه جاودانیشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

کیست مانند اوکیست مانند او ترجمه از سرود انگلیسی : who is the like the Lordکاری از : Michael William Neale / Steve Merkel / Paul Robert Wilbur