آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

کارهایت ای خداGreat and Wonderful : ترجمه سرود

کادوش ( قدوس ) Kadosh سرود ترجمه

کسی نیست بجز تو خداوند در آسمان

کلیسا کلیساشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد

کیست مثل توشاعر و آهنگساز : دریا