آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

پدر دوستم داشتیترجمه سرود ترکی

پدر آسمانی جلال باد بر نام توشاعر و آهنگساز: اوژنی سرکیسیان

پدر من به تو محتاجمشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

پیروزیم با نام خداوند (ستایید نامش را)شاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

پرچم‌های پیروزیشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

پر نما قلبم را More Love More Power سرود ترجمه

پادشاه جلال بر توشعر و آهنگ : سعید میریعقوبی

پدر سرمدی پادشاه جلالترجمه ی سرود انگلیسی Adonaiکاری از Paul Wilbure - ترجمه : ساریک امیری هوسپیان

پسر خدا تو شایسته ای

پناهگاهم ماوایم (هللویاه)شعر و آهنگ : دریا

پدر جان محبت توترجمه سرود آلمانی : Vater deine liebe ist so

پیروزی هست آزادی هستترجمه از سرود انگلیسی

پاک شدم با خون عیسیسرود اوریجینال انگلیسی: Drenched in loveکاری از: Bethel Music & Daniel Bashta

پشت در قلب توستشعر : داریوشتنظیم آهنگ : ژیلبرت هوسپیان