آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

پدر دوستم داشتیترجمه سرود ترکی

پدر آسمانی جلال باد بر نام توشاعر و آهنگساز: اوژنی سرکیسیان

پدر من به تو محتاجمشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

پیروزیم در نام عیسیشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

پادشاه پادشاهMajesty : ترجمه بندگردان سرودMartin Smith / Stuart Garrard : شاعر و آهنگساز

پرچم‌های پیروزیشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

پر نما قلبم را More Love More Power سرود ترجمه

پادشاه جلال بر توشعر و آهنگ : سعید میریعقوبی

پدر سرمدی پادشاه جلالترجمه ی سرود انگلیسی Adonaiکاری از Paul Wilbure - ترجمه : ساریک امیری هوسپیان

پسر خدا تو شایسته ای

پناهگاهم ماوایم ( هللویاه )شعر و آهنگ : دریا

پدر دوستت دارمترجمه سرود انگلیسی : Glorify Thy Name

پدر جان محبت توترجمه سرود آلمانی : Vater deine liebe ist so

پیروزی هست آزادی هستترجمه از سرود انگلیسی