آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

وقتی غریب و بی‌پناهیشاعر و آهنگساز: بهرام امیری

وفادار تغییرناپذیرترجمه سرود Faithful one

وقتی خداوند ما را آزاد کردترجمه ی سرود عبری ( A Song of Ascents ) Shir Hama'alotترجمه : سوریک و اوژنی سرکیسیان

وقتی بین سکوت و کلامشعر و آهنگ : فراز دولتخواه

وقتی دل شکسته گرانبار و خستهترجمه ی سرود ارمنیکلمات شعر فارسی : رافی شاهوردیان

وقتی دل شکسته ام گفتی تو را پرستمشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

وقتی غم این زندگی پریشانم کندترجمه از ارمنی

ولی من زندستشعر و آهنگ : نیلوفر