آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

نهر پرستششاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

نیکویی‌ات را لمس کردم

نام عیساست ملجای ماترجمه ی سرود Name of Jesusکاری از Chris Tomlin

نام توست سلاحمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

نگاهم به توست هلاک نخواهم شدکاری از Ian Bruce Mcintosh / Jenn Louise Johnsonترجمه ی سرود God I look to you

نزد تو خم شویمترجمه سرود انگلیسی We Bow Lowکاری از Tim sheppard - Gateway Church

نترسمشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

نام مسیح پرجلال استترجمه ی سرود اسپانیایی

نه مرگ و نه زندگیشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

نام او مهیب استترجمه سرود انگلیسی : Rivival at Brownsville - Awesome Godکاری از : Rich Mullins

نام توشعر و آهنگ : پیمان مجتهدی

نگاهم به تو است عیسی

نه به قوت نه به قدرتGary Sadler and John Chisum کاری ازGOD IS ABLE ( not by power ) ترجمه سرود