آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

ندایی در بیابان(پادشاه جلال بر تو)سعید میریعقوبی

ناخدایم توییشعر و‌ آهنگ : هما

نبرد ما با جسم و خون نیستترجمه از ارمنیشعر: ناشناس

نام بی مانند عیسیترجمه سرود انگلیسی : what a beautiful nameکاری از : Hillsong

نگاهم به تو است عیسیترجمه سرود ارمنیشعر فارسی: س.اندریاس

نام توشعر و آهنگ : پیمان مجتهدی

نام او مهیب استترجمه سرود انگلیسی: Awesome Godکاری از : Rich Mullins

نه مرگ و نه زندگیشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

نام مسیح پرجلال استترجمه ی سرود اسپانیایی

نترسمشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

نزد تو خم شویمترجمه سرود انگلیسی We Bow Lowکاری از Tim sheppard - Gateway Church

نیازمشاعر و آهنگساز : دریا

نگاهم به توست هلاک نخواهم شدکاری از Ian Bruce Mcintosh / Jenn Louise Johnsonترجمه ی سرود God I look to you

نام توست سلاحمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

نام عیساست ملجای ماترجمه ی سرود Name of Jesusکاری از Chris Tomlin

نام عیسی قدرتیست بی‌همتا (در نام عیسی قدرتیست بی همتا)There is Power in the Name of Jesus سرود ترجمهWill Reagan آهنگساز

نیکوییت را لمس کردم ( تو نیکویی )شاعر: ناشناس

نهر پرستششاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد