آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

نهر پرستششاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

نیکویی‌ات را لمس کردم

نام عیساست ملجای ماترجمه ی سرود Name of Jesusکاری از Chris Tomlin

نام توست سلاحمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

نگاهم به توست هلاک نخواهم شدکاری از Ian Bruce Mcintosh / Jenn Louise Johnsonترجمه ی سرود God I look to you

نزد تو خم شویمترجمه سرود انگلیسی We Bow Lowکاری از Tim sheppard - Gateway Church