آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

شاه بودی تو انسان شدیشاعر : گلسا نوروزیآهنگساز : وحید نوروزی

شفا و آزادیشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

شاهد هستمشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

شکر بهر صلیبتکاری از: Darlene Zchechترجمه سرود انگلیسی: Thank you for the Cross lord

شبی آرام و مقدسشعر: Joseph Mohrتنظیم و آهنگ: Franz Xaver Gruber

شادی کنید جهانیانکاری از: Lowell Mason & Isaac Watts

شادی کنان سرودخوانانشاعر : رویا

شکر و سپاس از آن توستشعر و آهنگ : وحید نوروزی

شفای تو ای پدرشاعر و آهنگساز: ژیلبرت هوسپیان

شکر بر نام عیسیشعر و آهنگ : وحید نوروزی

شاه شاهان تویی کلام زندهترجمه ی سرود انگلیسی You are the mighty Kingکاری از EDDIE ESPINOSA

شکر شکر عیسیشاعر و آهنگساز : یوئیل یوحنا

شوق روی توشاعر و آهنگساز : فراز دولتخواه

شالوم قلب ماترجمه سرود : Shalom Aleichemشاعر و آهنگساز : Robinson Crusoe

شادی کنید ای فرزندانRejoice Rejoice : ترجمه سرودPaul Wilbur : شاعر و آهنگساز