آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

سخن بگو ای خداوندکاری از : ژیلبرت هوسپیان

سر فرود آورمترجمه از ارمنی

سزاوار

سلطان قلبم تویی عیسی

سخن بگو از عمق‌های وجود خودشعر و ملودی : زنده یاد کشیش ورویر آوانسیان

ستایش ترجمه سرود انگلیسی: Worthyکاری از: Paul Wilbur - شعر فارسی: ژیلبرت هوسپیان

سردار لشکر آسمانشعر : شراره و دریاآهنگ : دریا

سرایم حمد گویم ترجمه از سرود انگلیسی I will singکاری از Don Moen