آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

شبان جانمShepherd of my soulMartin Nystrom

دیوانه عشق تواوژنی سرکیسیان

نام او عیساستHis name is JesusJeremy Riddle

عجیب است چه عجیب است ( دوستت دارم عیسی )سرود انگلیسی

خداوند پاکم نما ( برائت )یلدا میرشکار ، محمدرضا پوطی

تمام شد ( ای عیسی با مرگت )ژیلبرت هوسپیان

فیض عظیم مسیحاAmazing GraceJohn Newton

زنگها فریاد کنید ( صبح روز قیام است )ژیلبرت هوسپیان

این محبت حقیقی استReal LoveHillsong Young and Freeروزبه-نیلوفر-دریا

ندایی در بیابان ( پادشاه جلال بر تو )سعید میریعقوبی

به حضورت آییم نزدت زانو زنیمروزبه-نیلوفر-دریا

تو در ما زنده ایAliveAlexander Pappas/Aodhanروزبه-نیلوفر-دریا

هیچ چیزروزبه-نیلوفر-دریا

امیدت را از دست ندهشراره-دریا

چقدر عجیب استروزبه-نیلوفر-دریا

فقط عیسیروزبه-نیلوفر-دریا

مژده عیسی به دنیا آمدا.امینی

تولد یافت نور جهانآنت یدگاریانژیلبرت هوسپیان

آمد مسیح اندر جهانگ.نوراللـه

در آخوری پست ( تولد بیاب )ژیلبرت هوسپیان

Pages