آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

جلال بر تو بادI Exalt Thee سرود ترجمه

جلال بر نام او He is exalted ترجمه ی سرودآهنگساز Twila Paris

جلال دهم نامت را عیسیترجمه سرود I sing praises to your Nameآهنگساز : TERRY MACALMON

جلالت می دهیم You Deserve the Glory ترجمه ی سرود انگلیسیکاری از Terry MacAlmon - ترجمه : ساریک امیری هوسپیان

جان من در دست توست عربی / شعر : د.طوماس

جوانهشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

جلال بر نامت تو قدوس و پاکیکاری از : یونا ثابت