هم صدا با آسمون

درباره این مجموعه

مجموعه کمک آموزشی " هم صدا با آسمون " با این هدف طراحی شده است تا کودکان یاد بگیرند پرستش چیست  و چه کسی را پرستش می کنیم و چرا پرستش می کنیم. آنها با نگاهی به داستان ها و شخصیت های کتاب مقدس می آموزند که هر عمل خوب در زندگی ما پرستش است.

Episodes