مقالات

مقالات

 • آموزۀ تثلیث بر سه اعتقاد زیر استوار است که از مکاشفۀ خدا در تاریخ نجات و در کتاب‌مقدس نتیجه می‌شود ......

 • فقط سایه‌هایی از تثلیث در عهدعتیق وجود دارد که تنها در پرتو مکاشفۀ کاملتر خدا در عهدجدید قابل تشخیص است ......

 • در برخی از قسمتهای عهد عتیق به یک شخص به عنوان خدا اشاره شده و بعد او از شخص دیگری که او هم خدا خوانده شده متمایز گردیده است ......

 • معنی تعالی خدا: خدا با خلقت خود تفاوت دارد. او بینهایت برتر و بالاتر از همۀ مخلوقات خود است ......

 • خدا ماورای عقل و درک بشر است ......

 • بحث کانن کتاب‌مقدس: وقتی که واژۀ کانن به طور کلی در بحث دربارۀ کتاب‌مقدس به کار می‌رود به حدود کتب مقدس رسمی یعنی کتبی که کتاب‌مقدس شامل آن...

 • اگر او خدایی است که رو به سوی ما دارد و با ما رابطۀ شخصی برقرار می‌کند، این از آن روست که او در ذات خود نیز رو به سوی دیگری یعنی پسر دارد و...

 • نظریۀ نادرست الهام دیکته‌ای: یعنی اینکه خدا کلمات کتاب‌مقدس را عیناً و کلمه به کلمه دیکته کرده و نویسندگان آن را عیناً نوشته‌اند....

 • بحث کانن کتاب‌مقدس: وقتی که واژۀ کانن به طور کلی در بحث دربارۀ کتاب‌مقدس به کار می‌رود به حدود کتب مقدس رسمی یعنی کتبی که کتاب‌مقدس شامل آن...

 • حقیقت قیاسی مکاشفه: خدا از عناصری در حیطۀ زندگی و تجربۀ ما که مناسب برای قیاس با اوست بهره می‌جوید تا به وسیلۀ آنها خود را بر ما مکشوف سازد...

 • در این تلاشها انسان معمولاً خدا را به صورت خود می‌آفریند....

 • برهان وجودشناختی: آنسلم می‌کوشد از تعریف خدا، وجود او را ثابت کند....

 • کتاب مقدس بر وجود امکانی عام برای شناخت خدا گواهی می‌دهد. در الهیات مسیحی این امکان عمومی شناخت خدا مکاشفۀ عام نامیده شده است....

 • رشتۀ الهیات معمولاً به چهار شاخه تقسیم می‌شود که به ترتیب، پایه و سپس طبقات بعدی عمارت الهیات را تشکیل می‌دهند ......

 • اعتقاد‌نامه‌ها خیلی خلاصه و کلی هستند و هرچند برای تشخیص و دوری جستن از دیدگاههای افراطی مفیدند ولی توضیح کافی از عقاید مورد قبول به دست نم...

 • اعتقاد‌نامه‌ها خیلی خلاصه و کلی هستند و هرچند برای تشخیص و دوری جستن از دیدگاههای افراطی مفیدند ولی توضیح کافی از عقاید مورد قبول به دست نم...

 • دوستانی داشتم که مرا تشویق کردند برای درآمد بهتر خرید و فروش موادمخدر انجام دهم پس من شروع کردم به خرید و فروش موادمخدر....

 • من در خانواده‌ای کمابیش مذهبی‌ متولد شدم....

 • امیدوارم هیچ‌‌وقت خوانندگان عزیز "کلمه" دچار بی‌خوابی نشوند....

 • ابراهیم مردی است با عنوان‌های گوناگون. او مرد برکت و نام‌آوری بزرگ است....

Pages