You are here

درس سوم/منابع و ملاک غایی الهیات/۱

زمان تقریبی مطالعه:

۲ دقیقه

 

• منابع الاهیات:

– منابع الاهیات متعدد و متنوع است. از مهمترین آنها عبارتند از:

– کتاب‌مقدس

– سنت کلیسا: اعتقاد‌نامه‌ها، نظر و دیدگاه کلیسا.

– تجربه (به طور خاص تجربۀ روحانی مسیحی)

– عقل و اندیشه

– فرهنگ جامعه

• مرجع و ملاک غائی الاهیات:

– هرچند الاهیات از همۀ منابع نامبرده شده بهره می‌جوید ولی مرجع و ملاک غائی آن کتاب‌مقدس است.

– اعتقاد‌نامه‌ها خیلی خلاصه و کلی هستند و هرچند برای تشخیص و دوری جستن از دیدگاههای افراطی مفیدند ولی توضیح کافی از عقاید مورد قبول به دست نمی‌دهند. بعلاوه خود آنها به مرجع بالاتر و مقدم‌تری تکیه دارند که تعالیم مسیح و رسولان اوست.

– تشخیص نظر کلیسا همیشه آسان نیست و بین گروههای مختلف اختلاف‌نظر وجود دارد. بعلاوه نظر کلیسا در طول تاریخ دچار تحول شده است.

– تجربۀ روحانی مسیحی البته بسیار باارزش است و الاهیات مسیحی صرفاً پرداختن به مشتی عقاید که با تجارب ما بی‌ارتباط باشد نیست. ولی تجربۀ صرف شناخت به بار نمی‌آورد بلکه تجربه باید مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد. تشخیص تفسیر درست یک تجربۀ روحانی آسان نیست و در این خصوص بین اشخاص و گروههای مختلف اختلاف‌نظر وجود دارد. زمینۀ قبلی، پیش‌فرضها و فرهنگ شخص، همه و همه در تفسیر او دخیل است. به همین دلیل گاهی نمی‌توان میان حقیقت عینی دربارۀ خدا و عقاید و نظرات شخصی به آسانی تمیز داد. بعلاوه عامل گناه و حقیقت سقوط بشر موضوع را مشکل‌تر می‌کند. آخرین نکته اینکه استخراج همۀ اصول ایمان از تجربۀ صرف امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان حیطۀ اعتقادات را به آنچه از تجربۀ شخصی استخراج شده باشد محدود کرد. (به صدای درونی روح نیز اشاره شود: باید مطابق با کتاب‌مقدس و درک جمعی کلیسایی نیز باشد.)

– قطعاً اندیشه و اندیشیدن جای بسیار مهمی در الاهیات مسیحی دارد ولی نمی‌تواند ملاک و مرجع نهایی باشد زیرا ذهن محدود و سقوط کرده مخلوق قادر به شناختن خالق نیست. درک انسان سقوط کرده از حقیقت، خصوصاً در قلمرو امور اخلاقی و روحانی، بسیار محدود است.

– مفاهیم و مقولات فرهنگی هر زمان هرچند جای مهمی در شکل‌گیری الاهیات مسیحی در هر عصر دارد ولی نمی‌تواند ونباید نقش ملاک و مرجع نهایی را بازی کند.

– کتاب‌مقدس ملاک و مرجع نهایی برای الاهیات مسیحی است. زیرا در کتاب‌مقدس مکاشفه خدا در دسترس انسان قرار داده شده است.

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

منابع:

درآمدی بر الهیات مسیحی – مک‌گراث

۱۹۳ – ۲۵۴. (چاپ ایران)

۲۱۱-‏‏‏۲۷۶. (چاپ انگلیس)

اصول الهیات – فاتحی ۸ – ۹

Migliore, Faith, ch. 1
Grenz, Theology, 13-‏‏‏‏‏‏‏25
Grenz, Community, 21-‏‏‏‏‏‏‏25