قدم به قدم در دعا

توضیحاتی راجع به این مجموعه

مجموعه کمک آموزشی "قدم به قدم در دعا " با این هدف طراحی شده است تا کودکان یاد بگیرند در هر جا و هر مکانی می توانند دعا کنند. شاید آنها از ما بپرسند: ما چطور می توانیم با خدا صحبت کنیم؟ آیا خدا صدای ما را می شنود؟ من چطور می توانم صدای خدا را بشنوم؟

دروس