آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

یهوه یهوهشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

یهوه یایرا کرده مهیاترجمه ی سرود انگلیسی Jehovah Jirehکاری از Don Moen

یوغ سنگینشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

یشوعاترجمه سرود انگلیسی : Yeshuaکاری از : Jesus image

یار من خدای من