آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

یهوه یهوهشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

یوغ سنگینشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

یشوعاترجمه سرود انگلیسی : Yeshuaکاری از : Jesus image

یار من خدای من

یهوه تجلی می یابدترجمه سرود اسپانیانی: Yahweh Se Manifestaráکاری از: Oasis Ministry