آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

ها هللویاهترجمه سرود : Agnus Deiآهنگساز : Michael W.Smith

هللویاه خداوند من زنده استشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

هزاران علتBless the Lord Oh my Soul : ترجمه سرودMatt Redman : شاعر و آهنگساز

هللویاه تو قدوسی دوستت دارمسرود ترجمه از انگلیسی

هللویاه هللویاه سرود آزاد از : مارلین درکاچ

هیچ نامی نیست There's no other name سرود ترجمهترجمه : کلیسای آلفا اُمگا هامبورگ

هرچه دارم از ته دلترجمه از سرود انگلیسی

هرآنچه که تو می خواهی