آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

هیچ چیزروزبه،نیلوفر،دریا

هرآنچه که تو می خواهیسرود افغان

هیچ نامی نیست ترجمه سرود انگلیسی: There's no other name - کاری از: Bethel Musicترجمه : کلیسای آلفا اُمگا هامبورگ

هللویاه هللویاه سرود آزاد از : مارلین درکاچ

هللویاه تو قدوسی دوستت دارمسرود ترجمه از انگلیسی

هزاران علتBless the Lord Oh my Soul : ترجمه سرودMatt Redman : شاعر و آهنگساز

هللویاه خداوند من زنده استشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

ها هللویاهترجمه سرود : Agnus Deiآهنگساز : Michael W.Smith