آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

ها هللویاهترجمه سرود : Aneus Deiآهنگساز : Michael W.Smith

هللویاه خداوند من زنده استشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

هزاران علتBless the Lord Oh my Soul : ترجمه سرودMatt Redman : شاعر و آهنگساز

هللویاه تو قدوسی دوستت دارمسرود ترجمه

هللویاه هللویاه آهنگساز : مارلین درکاچ

هیچ نامی نیست There's no other name سرود ترجمهترجمه : کلیسای آلفا اُمگا هامبورگ