آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

فقط عیسیکاری از: دریا،روزبه،نیلوفر

فصل نوشعر و آهنگ : کوروش روحانی

فرشتگان آسمانیJames Chadwickunknown

فرشتگان گرداگرد تختترجمه ی سرود انگلیسی Holy is our Kingکاری از Rick Pino - ترجمه ملودی یقنظر

فرزند خدا هستم I'm no longer slave سرود ترجمهکاری از Jonathan David Helser/Brian Joel Case/Mark Johnson

فیض عظیم مسیحاAmazing Grace : ترجمه سرودJohn Newton : شاعر و آهنگساز