آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

فیض عظیم مسیحاAmazing Grace : ترجمه سرودJohn Newton : شاعر و آهنگساز

فرزند خدا هستم I'm no longer slave سرود ترجمه

فرشتگان گرداگرد تختترجمه ی سرود انگلیسی Holy is our Kingکاری از Rick Pino - ترجمه ملودی یقنظر