آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

روی تو را می‌طلبیمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

روح القدس آشکار ساز ( بریزد آتشت )شاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

روغن شفاشعر و آهنگ : نیلوفر

روح او در ماستترجمه از انگلیسیشعر فارسی: زنده یاد کشیش ورویر آوانسیان

روح القدس تو برترین یار منی

روح القدس به ما قوت عطا فرماسرود کُره ایبرگردان به فارسی (شعر) : ا.نوذری

روح قدوس خداترجمه سرود انگلیسی let the weight of your Gloryکاری از Paul Wilbure

روح القدس بیاشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

روح القدس بهترین دوست منشعر و آهنگ : نیلوفر

روح القدس تازه کن روحم با لمس خودترجمه از سرود ارمنی