آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

خدای ما عظیم است

خدا نیکوست

خالق آسمان

خواسته ی قلبم اکرام توست

خدا ملجا و قوت من است

خدا پادشاه ما

خداوند پناه و قوت ماست

خداوند تو را می ستاییم

خداوندا تو آگاهی

خداوند ای معبود من

خداوند ما فاتح است

خدای من صخره ی من

خدای پدر ای از جان بهتر

خدای پدر آمده ایم