آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

خدا نیکوستترجمه ی سرود انگلیسی God is goodاز An evening of Worship

خالق آسمانترجمه از ارمنی

خدا ملجا و قوت من استترجمه از انگلیسیبرگردان به فارسی ادوارد هوسپیان

خدا پادشاه ماGott und Koenig ترجمه ی سرود آلمانیترجمه : شراره - دریا

خداوند پناه و قوت ماستترجمه سرود God is our Refuge and Strengthآهنگساز Jamie Hilsden ترجمه: اوژنی سرکیسیان

خداوند تو را می‌ستاییمشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

خداوندا تو آگاهیشاعر: ح.ب.دهقانی تفتیآهنگساز: ن. مقدس نیا

خداوند ای معبود من شعر : هایک هوسپیان

خداوند ما فاتح استترجمه سرود For the Lord is marching onآهنگساز Bonnie Low

خدای من صخره‌ی من

خدای پدر ای از جان بهترشاعر: صبا احمدزادگانآهنگساز: فراز دولتخواه

خدای پدر آمده‌ایم

خداوند عیسی عدالت ما (ای شبان اعظم گله)ترجمه سرود انگلیسیشعر فارسی : هایک هوسپیان

خدای ما تشنه ی توییمترجمه سرود انگلیسی God of ages - کاری از Fielding Benjamin Davidترجمه : روزبه نجارنژاد

خداوند شبان من استشاعر : آزادهآهنگساز : آزاده - دریا - وحید نوروزی

خدای عشق و بی همتا و پاکشعر و آهنگ : کوروش روحانیتنظیم آهنگ و خواننده : وحید نوروزی

خداوند راهی بهرم مهیا سازدترجمه از سرود انگلیسی : God will make a Wayکاری از : Don Moen

خدای عظیم بهر ما خاکیانشعر و آهنگ : هایک هوسپیان

خدایا چون با حیرت خیره شومترجمه از سرود انگلیسی : how great thou art - ترجمه :داوود طوماسکاری از : Stuart Mine

خداوند نیکویی رحمتت تا به ابد استترجمه سرود Lord you are good and your mercy endures foreverکاری از Israel Houghton

Pages