آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

حضور تو همچون نسیمشاعر و آهنگساز : موسی رسایی

حاضر است خداوند برگرفته از سرود انگلیسی In his Timeکاری از Diane Ball

حتی اگر افتاده باشمشعر و آهنگ : نیلوفر

حضور نوازشگرت