آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

تنها نیستم همیشه تو با منیشاعر : حسین گرایی نژادآهنگساز : وحید نوروزی

تکمیل کرد او / پیروزیم در نام عیسیتکمیل کرد او (سرود ترجمه)پیروزیم در نام عیسی (شاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد)

تنها امید جانم عیسیشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

تصویر عشق توشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

تو حامی منشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

تو را می‌پرستم با تمامی قلبشاعر و آهنگساز : نیلوفر

تا ابد او نیکوستHis Love endures forever سرود ترجمهChris Tomlin کاری از

تسلیمم من I surrender سرود ترجمهMatt Crocker-Hillsong شاعر و آهنگساز

تو را می خواهم از آن توام - بریزد بگشا درهای آسمانتو را می خواهم ترجمه: My soul longs for you - بریزد ترجمه: Let it rainکاری از: Michael W.smith - Jesus Culture

تقدیم نمایم قلبم راترجمه از ارمنی

تسبیح و حمدت گوییم ای خداوندسرود ترجمه از عربی

تو به یادم هستیترجمه از سرود انگلیسیشعر فارسی: زنده یاد کشیش هایک هوسپیان

تو بی‌همتاییترجمه از انگلیسی

تو قدوسی برمی‌افرازیم نام قدوست

تو تاک هستی ما شاخه های توترجمه ی سرود انگلیسی: You Are The Vine And We Are The Branchesکاری از: Gordon Giles - ترجمه: کلیسای نوسازان

تو را می پرستم نامت برافرازمسرودی از کلیسای All Nationsشهر Leicester

تو اینجایی در میان ماترجمه‌ی سرود انگلیسی: Way Makerکاری از: Sinach

تقدیمت کنم تسلیمت کنم (هرچه دارم از ته دل)ترجمه از سرود انگلیسی

تاج (امید من بر شاهیست که)شعر و آهنگ : تیم زمانی برای پرستش

تشنه ی مسح توام روح القدسشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

Pages