آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

تنها نیستم همیشه تو با منیشاعر : حسین گرایی نژادآهنگساز : وحید نوروزی

تنها امید جانم عیسیشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

تصویر عشق توشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

تو حامی منشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

تو را می‌پرستمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

تا ابد او نیکوستHis Love endures forever سرود ترجمهChris Tomlin کاری از

تسلیمم من I surrender سرود ترجمهMatt Crocker-Hillsong شاعر و آهنگساز

تقدیم نمایم قلبم راترجمه از ارمنی

تسبیح و حمدت گوییم ای خداوندسرود ترجمه از عربی

تو به یادم هستیترجمه از سرود انگلیسیشعر فارسی : هایک هوسپیان

تو بی‌همتاییترجمه از انگلیسی

تو قدوسی برمی‌افرازیم نام قدوست

تو تاک هستی ما شاخه های توترجمه ی سرود انگلیسیترجمه : کلیسای نوسازان

تو را می پرستم نامت برافرازمسرودی از کلیسای All Nationsشهر Leicester

تو اینجایی در میان ماترجمه ی سرود انگلیسی Way maker از گروه پرستشی Leeland

تو قدوسی شایسته ای

تاجشعر و آهنگ : تیم زمانی برای پرستش