آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

به محبت خداوند مینگرم

بود و نبود من

با شادی نامش را سراییم

با تمام وجود خود

با طلوع تو در صبحی تازه

برافرازم هللویاه

به حضورت آمده ام

به من هر روزه می گویی

بچشید و ببینید که خداوند نیکوست

به جای غم ها

بریزد-تو را می خواهم از آن توام

بین بر صلیب عیسی را

بگذار در برگیرد وجودت

بیایید خداوند را بسراییم