آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

به محبت خداوند مینگرمشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

بود و نبود منسرود پرستشی افغان

بر زخم های او بنگرشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

با شادی نامش را سراییم

با تمام وجود خودWith everything سرود ترجمهHillsong از گروه

با طلوع تو در صبحی تازهشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

برافرازم هللویاهترجمه سرود انگلیسی I raise a Halelujah - ترجمه : تیم زمانی برای پرستشکاری از Jonathan and Melissa Helser ( Bethel Church )

به من هر روزه می‌گوییشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

بچشید و ببینید که خداوند نیکوستترجمه ی سرود انگلیسی Sing outکاری از Ron Kenoly

به جای غم‌ها ترجمه ی سرود انگلیسی I'm trading my Sorrowsکاری از Darrell Patton Evans

بریزد-تو را می‌خواهم از آن توامMy Soul longs for you سرود ترجمهJesus Culture کاری از

بین بر صلیب عیسی را Look at Jesus on the Cross سرود ترجمه

بگذار در بر گیرد وجودت

بیایید خداوند را بسراییمشاعر و آهنگساز : رافی شاهوردیان

با لمسش آزادمشاعر : روزبه نجارنژادآهنگساز : روزبه نجارنژاد

برافرازیم نام تو راشاعر : روزبه نجارنژادآهنگساز : روزبه نجارنژاد

به روی زانوانم در حضورتشاعر : فراز دولتخواهآهنگساز : فراز دولتخواه

به حضورت آمده‌امشاعر و آهنگساز : دانیال کابلی

باهم گردآییم همه ایمانداران

باران شفا ریزدکاری از Martin Smith/Matthew Bronleewe/Michael Smithترجمه ی سرود انگلیسی Healing Rain is falling down

Pages