آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

اعلام کنم-چون زنده است

او کیست

از زخم هایش شفا یافتی

این است سرود قلبم

اَبا من از آن تو هستم

اندر این جهان مملو از گناه

از جان و دل خواهم تو را

ای فروغ جاودان

ای محبوبم چه زیبا هستی

این است فریاد شیر سِبط یهودا

این قلمروی جلال توست

این روزها روزهای ایلیاست

این تاج از آن توست

اینک تویی نجات من