مقالات

مقالات

  • خواب بودم‌، به خواب می‌دیدم:بیابان زندگی گذشته‌ام را،که از جلو چشمانم‌، چون پردۀ سینما،می‌گذشت‌.همه جا اثر قدم‌های او،پابه‌پای ردّ پاهای من...

  • نگاه شما به کجاست‌؟ آیا هنوز به داخل قبر چشم دوخته‌اید؟ آنجا جز غم و افسردگی و ناامیدی و شکست چیز دیگری وجود ندارد......

  • چو از مرگ و فنایی پشت لرزد، ز بهر زیستن دنیا چه ارزد؟ چو بعد از نفسی نابود گردی‌، چه باشد که ترا امید افزد؟...

  • از آنجا که قیام مسیح چنین اهمیتی دارد، دشمنان مسیحیت نیز بیشتر آن را هدف حملۀ خود قرار داده‌اند....

Pages