زندگی هدفمند من

توضیحاتی راجع به این مجموعه

مجموعه کمک آموزشی "زندگی هدفمند من " با این هدف طراحی شده است تا کودکان با استعدادها و توانایی‌هایی که خدا به آنها بخشیده آشنا شوند. آنها یاد می‌گیرند که چطور می‌توان این استعدادها و توانایی‌ها را کشف کرد. همچنین قرار هست زندگی بعضی از مردان و زنان بزرگ تاریخ معاصر را به همراه بچه‌ها بررسی کنیم، به امید اینکه در آینده آنها هم شخص تاثیر گذاری برای جامعه خود و دنیا باشند.

دروس