دلیران خدا

درباره این مجموعه

مجموعــه کمــک آموزشــی " دلیــران خــدا " بــا ایــن هــدف طراحــی شــده اســت تــا کــودکان بــا شــخصیت هــای اســتر ، اســتیفان ، زن ســامری و یونــس آشــنا شــوند کــه خــدا چطــور بــه آنهــا
شــجاعت داد تــا بتواننــد در مــورد او صحبــت کننــد.

دروس