آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

پدر آسمانی جلال باد بر نام توشاعر و آهنگساز: اوژنی سرکیسیان

برافرازیم نام تو راشاعر : روزبه نجارنژادآهنگساز : روزبه نجارنژاد

نام توست سلاحمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

عظیم است نام تو عیسیترجمه از ارمنی

عظیم است نام تو ( سرود جدید )شعر و آهنگ : شروین

آزادی در نام توستترجمه بنگردان سرود انگلیسی : Isn't the Name of Jesusکاری از Covenant Worship

نام توشعر و آهنگ : پیمان مجتهدی