آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

برخیزیم بنا کنیمنیلوفر-اوژنی سرکیسیان

برخیز وقت پرستش اوستCome now is the time to worshipBrian Doerksen

منجیم شفیعم مرا برخیزانیدی

قادر متعال ( برخیز بسرا و نامش برافراز )سرود ارمنی