سفرهای قاصدک، ماجرای پنج نان و دو ماهی، معجزه عیسای مسیح

پنج نان و دو ماهی