زندگی عیسای مسیح

در این دروس زندگی عیسای مسیح را در طی ۱۳ هفته برای بچه‌ها مرور می‌کنیم با این هدف که او تنها قادر مطلق و خدای زنده‌ای است که برای نجات انسان به این جهان آمد. 

Featured Image

Sections

کودکان

First Chapter

درس اول: تعمید عیسی