مجموعه "شکرگزاری"

توضیحاتی راجع به این مجموعه

مجموعـه‌ کمـک آموزشـی "شکرگزاری"، بـا هـدفِ درکِ کـودک از اهمیت مسئله‌ی شکرگزاری، طراحـی شـده اسـت. منابـع مـورد نیـاز، بـرای اداره کـردن جلسـات شـما بـا کـودکان، در این کمک آموزشی در دسـترس اسـت. همچنین این کمک آموزشی، برای دو گروه سنی ۴ الی ۸ سال و ۹ الی ۱۲ سال طراحی شده است و هم مربیان کانون شادی و هم والدین می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.

دروس