خبر فوری

توضیحاتی راجع به این مجموعه

در این درس می‌آموزیم که هر یک از ما نقشی مهم و کلیدی در رساندن بزرگترین خبر دنیا، که نجات به‌‌واسطه عیسای مسیح است داریم. این درسنامه، برای سه هفته عید قیام تدارک دیده شده است. همانطور که در مرقس ۱۶: ۱۵ می‌خوانیم عیسای مسیح به هر یک از ما مأموریت داده است تا خبر خوش را به اقصا نقاط جهان برسانیم. این خبر، نجات توسط عیسای مسیح است. بر اساس اول فیلیپیان ۲: ۶-۹ ، عیسای مسیح تجسم خدای زنده است. او که همذات با خدا بود به این دنیا آمد، جسم پوشید، خود را خوار کرد و تا به مرگ، حتی مرگ به صلیب مطیع شد. اما او سه روز بعد از مرگ قیام کرد. او خدای زنده است، خدایی که به‌واسطه او جریمه گناهان تک‌تک ما پرداخت شد. در این درسنامه تلاش شده است تا چارچوبی متفاوت به شما ارائه شود. همانطور که همه ما اطلاع داریم، یکی از روش‌های موفق تعلیم، کار عملی و تحقیق توسط خود کودکان است. 

دروس