آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

چون بر او می نگرمترجمه از سرود انگلیسی (شعر فارسی : هایک هوسپیان)